Záznam o činnostech zpracování kamerového systému

Správce

Název: HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.
Adresa: Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Kontaktní osoba: správce IT

Účel zpracování Ochrana majetku správce, života a zdraví osob zaměstnanců, ochrana předmětů a věcí zaměstnanců prostřednictvím stálého kamerového systému.
Právní důvod Oprávněné zájmy správce a třetích stran (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, čl. 6, odst. 1, písm. f).
Popis kategorií subjektu údajů Zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy, atd.).
Popis kategorií osobních údajů Podoby a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.
Informace poskytované subjektům údajů Prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru.
Příjemci osobních údajů V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení přestupkového řízení, soudy, popřípadě jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).
Nejsou plánováni příjemci v třetích zemích.
Lhůta pro výmaz Doba uchování záznamu je 30 dnů. Řešený zachycený incident je uchováván po nezbytnou dobu.
Administrátor kamerového systému začíná řešit incident obdržením písemné žádosti o předání záznamu z kamerového systému a jeho uchování.
Technická a organizační opatření Umístění kamer, umístění rozvodů, umístění záznamového zařízení, řízení přístupu k zařízením a záznamům, evidence přístupů řeší interní předpis.
Objekty umístění kamer Areál Nádražní 260, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Areál Nádražní 312, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Areál Hašlerova 2247, 407 47 Varnsdorf
Režim kamer V provozu nepřetržitě celý den
Zpracovatel Nevyužívá se
?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací