Informace o zpracování vašich osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost HAAS+SOHN Rukov, s.r.o., IČ: 62740989, se sídlem Nádražní 260, 407 56, Jiřetín pod Jedlovou, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 8730 (dále jako „správce“).


Kontaktní údaje správce

Můžete nás kontaktovat na emailu: prodej‌‌M‌‌haassohn.com., telefonicky: +420 412 332 353 či písemně na adrese Nádražní 260, 407 56, Jiřetín pod Jedlovou.


Rozsah a účel zpracování vašich osobních údajů

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Zřízení a vedení zákaznického účtu - registrací a vytvořením zákaznického účtu se Vaše osobní údaje uloží do naší databáze. K zákaznickému účtu se můžete kdykoliv přihlásit přes webovou stránku shop.haassohn.com a v rámci svého účtu si vytvářet a prohlížet své objednávky. V souvislosti se zřízením a vedením Vašeho zákaznického účtu zpracováváme tyto údaje jméno, příjmení a emailovou adresu. 

Rozesílání obchodních sdělení (Zpravodaje) - přihlásíte-li se k odběru našeho Zpravodaje či jiných elektronických obchodních sdělení, pak Vaše údaje zpracováváme výlučně za účelem rozesílání našich elektronických obchodních sdělení a zpracováváme Vaši emailovou adresu.

Kariéra - vyplníte-li na našich webových stránkách formulář pro zájemce o práci, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zařazení do databáze zájemců o práci a nabízení pracovních příležitostí a budeme zpracovávat údaje, které jste nám ve formuláři poskytli, zejména titul, jméno, příjmení, rok narození, telefon, emailová adresa. 

Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu

Reklamace - v případě, že uplatníte u nás reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře na našich webových stránkách, nebo emailem, nebo jiným způsobem, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu vyřízení Vaší reklamace a to jméno, příjmení, adresu, email a telefonní číslo.

Plnění smlouvy - v případě, že si objednáte zboží prostřednictvím našeho eshopu nebo přímo u nás v sídle a uzavřete tak kupní smlouvu, pak zpracováváme Vaše údaje za účelem plnění smlouvy. 

Zpracování zpráv zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře na webu správce - v případě, že nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách nebo eshopu, budeme zpracovávat Vaše údaje výhradně za účelem Vašeho kontaktování a vyřízení odpovědi na Vaši zprávu. Při vyřizování Vašich zpráv zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme jméno a příjmení, e-mailová adresa, příp. adresa, telefonní číslo.


Z důvodu plnění právních povinností zpracováváme Vaše osobní údaje, např. vedení účetnictví nebo z důvodu součinnosti s orgány veřejné moci.


Z jakých zdrojů pochází Vaše údaje, které zpracováváme

Vaše osobní údaje, které zpracováváme jste nám poskytli Vy v souvislosti s uzavřením smlouvy, poradenstvím nebo v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo v odůvodněných případech údaje získáváme z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jakými jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.


Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně nebo v systémech správce nebo zpracovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pro správce v souladu s jeho pokyny a na základě smlouvy. 


Doba zpracování osobních údajů

Správce Vaše osobní údaje zpracovává po dobu plnění smluvního vztahu nebo pod dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování, nebo v souvislosti s marketingovými aktivitami správce a v souvislosti s Vaší evidencí v databázi uchazečů o práci 10 let od udělení Vašeho souhlasu, nebo po dobu nezbytnou k plnění povinností dle platných právních předpisů.


Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu následujícím příjemců:

Z důvodu plnění smlouvy a pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i třetí osoby plněním úkolů pro nás. V případě reklamace mohou být Vaše údaje předány k vyřízení reklamace třetí osobou. Z důvodu doručení Vám objednaného zboží mohou být Vaše údaje zpřístupněny přepravním společnostem.

Používáme informační systémy umožňující nám evidenci realizovaných obchodů a programy na vedení účetnictví. K ukládání dat z těchto systémů či jiných elektronických dat pak využíváme služeb datových úložišť. Provozovatelé uvedených systému a datových úložišť tak mají přístup k námi takto evidovaným údajům, avšak tyto osoby nejsou oprávněny s těmito údaji jinak nakládat. Jeli to ze zákona nutné, jsou s těmito osobami uzavřeny dohody na ochranu Vašich osobních údajů.

V případě platby kartou v našem eshopu předáváme Vaše platební údaje příslušné finanční instituci nebo příslušnému poskytovateli platebních služeb.

Na základě nařízení příslušných orgánů veřejné moci jsme ze zákona povinni v jednotlivých případech poskytnout v rámci součinnosti informace o zpracovávaných osobních údajích.

Správce nepředává vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


Zabezpečení vašich osobních dat

Naše webové stránky a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování vašich osobních údajů nepovolanými osobami, jakož i proti jejich ztrátě a zničení.


Automatizované rozhodování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.


Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Právo souhlas kdykoliv odvolat. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním emailu na adresu: prodej‌‌M‌‌haassohn.com nebo písemně na adrese Nádražní 260, 407 56, Jiřetín pod Jedlovou. Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení. Veškeré zpracování prováděné před odvoláním Vašeho souhlasu je legitimní.

Právo na přístup k osobním údajům. Máte právo od nás získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a máte právo získat přístup k těmto Vašim osobním údajům. Na základě Vaši žádosti zaslané na email prodej‌‌M‌‌haassohn.com Vám poskytneme veškeré informace o zpracování Vašich osobních údajů. 

Právo na opravu. V případě, že zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesně nebo chybně zpracovávány, máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje opravili.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“). Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, po uplynutí doby zpracování Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu a Vy tento souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. V případě, že máme povinnost osobní údaje i dále uchovávat, dojde k výmazu Vašich osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování, uplynutím zákonem stanovené doby.

Právo na omezení zpracování. Máte právo na to, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit; nebo zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo jste vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými. Žádost na omezení zpracování Vašich osobních údajů můžete zaslat na email: prodej‌‌M‌‌haassohn.com.

Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné nám zaslat na prodej‌‌M‌‌haassohn.com. Vaše osobní údaje dále nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na přenositelnost. V případě, že zpracování Vašich osobních údajů probíhá elektronicky a je založeno na souhlasu nebo smlouvě, máte právo od nás získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl a tyto předat jinému správci. Vaše osobní údaje Vám budou předány ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

Právo podat stížnost. Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností k dozorovému úřadu, kterým je v Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. 


Cookies

O používání cookies na webových stránkách správce www.haassohn-rukov.cz se můžete seznámit zde.

?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací