Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“

Pořadatelem akce „Mikulášská nadílka“ je společnost HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. se sídlem Jiřetín pod Jedlovou, Nádražní 260, PSČ 407 56, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 8730 (dále jen „Pořadatel“).

Pravidla soutěže
Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) propagační akce „Mikulášská nadílka“ (dále jen „soutěž“).
Ustanovení těchto pravidel se stávají účinnými dnem jejich zveřejnění na internetové stránce HAAS+SOHN Rukov na Facebooku www.facebook.com/haassohnrukov. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považovaná za jediná a úplná.
 

Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá v termínu od 5. 12. do 11. 12. 2020 na území České republiky a Slovenska (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).
 

Účast v soutěži
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky a/nebo Slovenska starší 18 let.
Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící je povinen respektovat tato pravidla, dodržovat platné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy, zejména v duchu fair play. Použití nečestných a podvodných praktik, obcházení těchto pravidel nebo pokus o jejich zneužití a získání výhry je nepřípustné. Jakékoli porušení těchto zásad opravňuje Pořadatele okamžitě vyloučit příslušného soutěžícího ze soutěže. Pokud se zjistí, že se tato osoba i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.
Každý jeden soutěžící má právo získat pouze jednu výhru.
 

Výhry v soutěži a průběh soutěže
Hlavní výhra v této soutěži je balíček s reklamními předměty HAAS+SOHN:
1x balíček: Vánoční skřítek, adventní kalendář, diář na rok 2021, vánoční svícen, hrnek, bio med, perníčky a katalogy HAAS+SOHN.
Výhercem v soutěži se může stát každý soutěžící, který v době trvání soutěže:

  • napíše do komentáře správnou odpověď na soutěžní otázku,
  • byl bezprostředně po uplynutí doby konání soutěže náhodně vylosovaný z databáze soutěžících.

Výherce bude náhodně vylosován, a to následující den po skončení soutěže.

V případě, že se ukáže, že vylosovaný výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, bude jako výherce vylosovaný další soutěžící, který splnil všechny podmínky účasti v soutěži vyžadované těmito pravidly a jehož příspěvek do soutěže byl náhodně vylosovaný Pořadatelem jako další v pořadí. Losování výherců se uskuteční až do vyčerpání všech výher v soutěži.
Pořadatel je oprávněný kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a vyhrazuje si právo konečného rozhodnutí, či podmínky stanovené pro účast v soutěži a pro dané výhry byly splněny či nikoli. Losování výher proběhne náhodným výběrem z databáze soutěžících.
Na výhru v soutěži neexistuje žádný právní nárok, nárok na výhru není možné převést na jinou osobu ani na jiného soutěžícího. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit stanovené výhry výhrami podobného typu a podobné hodnoty a změnit podmínky odevzdání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuté třetí stranou tak, aby mohly být výhercům odevzdané v souladu s pravidly soutěže.
O jakýchkoli stížnostech rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
Každý soutěžící souhlasí s tím, že společnost Facebook nemá vůči němu žádné závazky. Pořadatel potvrzuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook a nemá s ní žádný vztah. Soutěž se spravuje na stránce HAAS+SOHN Rukov v rámci aplikace Facebook.
 

Postup předání výhry
Pořadatel bude výherce kontaktovat prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku nejpozději do pěti pracovních dnů po vyhodnocení soutěže a vyzve ho, aby zaslal na adresu Pořadatele nebo v soukromé zprávě na facebookový účet HAAS+SOHN Rukov  informaci o své adrese, na kterou mu má být výhra poskytnuta. Každý soutěžící může získat za celou dobu soutěže pouze jednu výhru. Pořadatel neodpovídá za neoznámení výhry v případě změny telefonního čísla či e-mailové adresy, pokud mu tato změna nebyla řádně a včas oznámena soutěžícím. Pořadatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů.
Soutěžící, kteří nezískali žádnou z výher, nebudou nijak vyrozuměni.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za způsob použití nebo používání výhry výhercem.
 

Závěrečná ustanovení
Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla, jakož i popis akce, po dobu trvání akce v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu. Tato změna nabývá účinnosti dnem zveřejnění na výše uvedených internetových stránkách.
Pořadatel si vyhrazuje právo akci z důvodů hodných zvláštního zřetele přerušit anebo i bez náhrady zrušit. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže.  
V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo které vznikly v souvislosti s ní, se jednotlivý soutěžící a Pořadatel zavazují, že je budou řešit vzájemnými jednáními a dohodou.
 

 

V Jiřetíně pod Jedlovou 3.12.2020

?
Chcete poradit s výběrem?
Zeptejte se nás. Na dotazy odpovídá servisní technik Mojmír Středa.
Více informací